LiceSweep – neste generasjon luseforebygging

Gjennom støtte fra Innovasjon Norge har selskapet igangsatt FoU-prosjekter for å utvikle en ny forebyggende metode for lusepåslag. Prosjektet heter LiceSweep og baserer seg på å filtrere ut luselarver i merdens overflate langs notveggen. Her i evjesonen ansamles både fôrrester, søppel, tang og tare, men også et mangfold av planktoniske organismer- inkludert nauplier og kopepoditter.

LiceSweep er patentert og systemet skal høsten 2023 igjennom en biologisk verifikasjonsløp over 4 måneder i samarbeid med Salaks AS i Sør-Troms.

LiceSweep
LiceSweep ved merdekanten

Prosjektet skal avdekke mengde filtrert lus (DNA-analyser, NINA), hvordan lusenivåene i testmerd påvirkes sammenlignet med referansemerder og hvordan lyslokking på zoo-plankton kan bidra til å ta ut mest mulig av frittsvømmende organismer i merd.

Sekundært skal prosjektet gjøre vurderinger på tilvekst/appetitt og fiskehelse, samt miljøparametere som følge av renere vann i merd.

LiceSweep
Partikler i vannet
LiceSweep fangst
Fangt